Y broses o gael caniatâd

Prosiectau Seilwaith Cenedlaethol eu Harwyddocâd

Mae Prosiectau Seilwaith Cenedlaethol eu Harwyddocâd (NSIP) yn cefnogi’r economi genedlaethol a gwasanaethau hanfodol.

Mae enghreifftiau o NSIP yn cynnwys pwerdai ar y tir, ffermydd gwynt ar y môr, prosiectau ffyrdd neu reilffyrdd pwysig, ac yn fwyaf diweddar, datblygiadau masnachol pwysig.

Caiff Canolfan Ynni Wrecsam ei hystyried yn NSIP, oherwydd mae ganddi gapasiti cynhyrchu trydan sy’n fwy na 50MW.

Er mwyn adeiladu NSIP, mae angen i ddatblygwr gael Gorchymyn Caniatâd Datblygu (DCO) - math o ganiatâd cynllunio sy’n caniatáu pwerau i adeiladu NSIP.

Rôl yr Arolygiaeth Cynllunio

Yr Arolygiaeth Cynllunio (PINS) yw asiantaeth y llywodraeth sy’n gyfrifol am reoli’r broses o ganiatáu NSIP.

Bydd PINS yn derbyn ac yn asesu ein cais am DCO. Os byddwn wedi cynnal yr ymgynghoriad statudol yn gywir ac wedi cynnwys yr holl ddogfennau gyda'n cais, yna, bydd yn cynnal archwiliad cyhoeddus o'n cais.

Pan fydd yr archwiliad wedi’i gwblhau, bydd yn argymell i'r Ysgrifennydd Gwladol dros Ynni a'r Newid yn yr Hinsawdd a ddylid caniatáu’r DCO neu beidio.

Yr Ysgrifennydd Gwladol fydd yn penderfynu yn y pen draw a ddylid caniatáu’r DCO neu beidio.

Dyma grynodeb o’r broses penderfynu

Cyn cyflwyno cais
Dyma ein cam presennol ac rydym yn cynnal ymgynghoriad statudol ar hyn o bryd.

Derbyn
Byddwn yn cyflwyno ein cais i PINS. Bydd PINS yn sicrhau fod y dogfennau priodol wedi cael eu cyflwyno, a bydd yn derbyn ein cais i’w archwilio.

Cyn archwilio
Bydd PINS yn gwahodd pawb a all fod â buddiant yn ein cais i gofrestru i gyfranogi yn yr archwiliad, a bydd hefyd yn pennu amserlen archwilio'r cais.

Archwilio
Bydd angen chwe mis i archwilio’r cais. Bydd arolygydd a benodir gan PINS yn goruchwylio’r broses archwilio. Bydd ef neu hi yn gofyn i’r ymgeisydd a’r cyfranogwyr ymateb i gwestiynau ysgrifenedig, ond bydd yn cynnal gwrandawiadau cyhoeddus hefyd.

Penderfyniad
Bydd gan PINS dri mis i ysgrifennu adroddiad sy’n argymell a ddylai'r Ysgrifennydd Gwladol dros Ynni a'r Newid yn yr Hinsawdd ganiatáu DCO neu beidio. Yna, bydd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ynni a’r Newid yn yr Hinsawdd yn gwneud y penderfyniad terfynol.

Ar ôl gwneud penderfyniad
Ar ôl gwneud penderfyniad, bydd cyfnod chwe wythnos pryd gellir herio penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ynni a’r Newid yn yr Hinsawdd.

Gall gymryd hyd at 16 mis o dderbyn y cais am DCO nes ceir penderfyniad gan yr Ysgrifennydd Gwladol.