Ymgynghoriad

statudol

Cynhaliwyd ein hymgynghoriad statudol rhwng 14 Gorffennaf a 24 Awst 2014. Rydyn ni’n adolygu’r adborth a gawsom a byddwn yn cyhoeddi Adroddiad Ymgynghori yn nodi sut y cynhaliwyd yr ymgynghoriad, yr ymatebion a gafwyd a’n hymateb ein hunain i’r pwyntiau a godwyd.

Isod nodir manylion am sut y gall ein rhanddeiliaid gymryd rhan mewn ymgynghoriad statudol a chyflwyno adborth. Gallwch gysylltu â’n tîm o hyd.


Amcan

Ein hamcan yw sicrhau fod rhanddeiliaid a all fod â buddiant yn ein cynigion yn cael cyfle i gynnig eu hadborth ynghylch WEC a’i gynllun arfaethedig inni cyn cyflwyno ein cais am DCO.

Mae ymgynghori yn rhan anhepgor o’r broses gynllunio, ac mae’n rhan o’r ddeddfwriaeth sy'n rheoli'r broses o ganiatáu NSIP. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau y gall y gymuned ddweud ei dweud.

Anfonwch eich adborth ynghylch yr ymgynghoriad statudol erbyn neu cyn 24 Awst 2014.

Cyfranogi

Cynlluniwyd ein hymgynghoriad i gynnig sawl dull o gael rhagor o wybodaeth ynghylch ein cynllun a chynnig adborth.

Dyma’r digwyddiadau arddangos ble gallwch gwrdd â’n tîm a holi cwestiynau iddynt hefyd:

21 Gorffennaf 2014 - 3pm i 8pm
Neuadd Bentref Isycoed, Pentref Isycoed, Bowling Bank, LL13 9RN

22 Gorffennaf 2014 - 3pm i 8pm
Neuadd Bentref Marchwiail, Rhodfa Percy, Marchwiail, LL13 ORH

23 Gorffennaf 2014 - 3pm i 8pm
Ystafell Atrium, Tŵr Rhydfudr, Parc Busnes Rhudfudr, LL13 9XT


Trwy gysylltu gan ddefnyddio’r manylion isod:

  • Ffonio ein rhif Rhadffôn ar: 0800 319 6185
  • E-bostio: info@Wrexham-Power.com
  • Ysgrifennu at: Wrexham Power Limited, Local Dialogue, FREEPOST NAT 3717, London, SE1 2BR


Trwy ein ffurflen adborth ar-lein:

Enw

Cyfeiriad

Cod post

E-bost

Anfonwch adborth ynghylch yr ymgynghoriad statudol atom os gwelwch yn dda:

A oes gennych unrhyw sylwadau ynghylch cysylltiad nwy arfaethedig Canolfan Ynni Wrecsam?

Unig amser y byddwn yn cysylltu â chi mewn cysylltiad â'r prosiect hwn. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei chadw'n ddiogel yn unol â Deddf Diogelu Data 2008. Mae'r sylwadau a roddwch i ni yn cael ei gyflwyno ar sail hollol heb ei briodoli.

Archwilio dogfennau

Mae copïau papur o ddogfennau ein hymgynghoriad, yn cynnwys ein Hadroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol, ar gael yn y mannau hyn. Gellir ymweld â phob lleoliad ar yr adegau a nodir:

Galw Wrecsam
16 Stryt yr Arglwydd
Wrecsam
LL11 1LG

O ddydd Llun i ddydd Gwener, 8.30am hyd at 5.30pm


Tŵr Rhydfudr
Parc Busnes Rhudfudr
LL13 9XT

O ddydd Llun i ddydd Gwener, 8am hyd at 6pm