Ein cynllun

Asesu ein cynllun a’i effeithiau ar yr amgylchedd

Rydym wedi seilio ein cynlluniau ar yr adborth cychwynnol a gafwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori anstatudol, a’r wybodaeth dechnegol ac amgylcheddol rydym wedi'i gasglu ers inni gyflwyno ein cynigion.

Mae’r cynlluniau rydym yn eu cyflwyno at ddibenion yr ymgynghoriad statudol wedi'u hasesu yn y lle cyntaf i ystyried y canlynol:

 • Yr amgylchedd lleol
 • Effeithiau amgylcheddol arwyddocaol ar
  • - Amgylchiadau cymdeithasol ac economaidd
  • - Traffig a chludiant
  • - Ansawdd aer
  • - Sŵn a dirgryniadau
  • - Tirwedd a gweledol
  • - Ecoleg
  • - Treftadaeth ddiwylliannol
  • - Cyflwr y tir
  • - Yr amgylchedd dŵr
  • - Gwastraff
  • - Effeithiau Cronnus
 • Golygfeydd o WEC o’r ardal sy’n ei hamgylchu
 • Adeiladu WEC
 • Gweithredu parhaus WEC

Cyflwynir yr wybodaeth hon yn ein Hadroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol (PEIR) a chaiff ei chrynhoi mewn Crynodeb Annhechnegol (NTS), a gellir llwytho'r ddau ohonynt i lawr o adran Llyfrgell y wefan hon. Mae’r PEIR a’r NTS yn ddogfennau ymgynghorol pwysig, ac maent yn darparu’r wybodaeth sy’n angenrheidiol i alluogi’r gymuned i gynnig ymatebion deallus i’n hymgynghoriad.

Yn ddiweddarach, fel rhan o'n cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu (DCO), byddwn hefyd yn llunio Datganiad Amgylcheddol (ES) llawn, a fydd yn ychwanegu at gynnwys ein PEIR a bydd hefyd yn cynnwys manylion terfynol sut byddwn yn lliniaru effeithiau posibl Canolfan Ynni Wrecsam.

 

Cysylltiad trydan

Bydd angen cysylltu WEC â’r rhwydwaith trawsyrru trydan lleol. Fodd bynnag, nid yw hyn yn rhan o gais DCO WEC.

Gellir cysylltu WEC â rhwydwaith trawsyrru trydan 132kV lleol SP Energy Networks trwy uwchraddio’r rhwydwaith presennol, sy’n cynnwys gosod llinellau uwchben yn lle’r rhai presennol a gosod ceblau tanddaearol newydd mewn lleoliadau penodol. Gwneir y gwaith hwn naill ai o dan yr hawliau datblygu a ganiateir, trwy ganiatâd o dan y Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref neu o dan eithriad s37 Deddf Trydan 1989.

Bydd WPL yn asesu effeithiau tebygol y cysylltiad trydan ar yr amgylchedd o fewn asesiad cronnus WEC, a chânt eu disgrifio yn y Datganiad Amgylcheddol.

Darluniau dangosol

NID yw’r gweddluniau canlynol yn dangos ein dull arfaethedig o liniaru effeithiau ar y dirwedd. Bwriad y gweddluniau hyn yw dangos sut byddai Canolfan Ynni Wrecsam yn edrych heb ein mesurau lliniaru arfaethedig, yn y sefyllfa waeth.

Golwg dangosol yn edrych tua'r gorllewin/de-orllewin o gyfeiriad y B5130 ger Marshley

 

Golwg dangosol yn edrych tua'r de o gyfeiriad y B5130 ger cyffordd Heol Ridleywood

Golwg dangosol yn edrych tua'r gogledd tuag at y safle o gyfeiriad Lôn y Bryn, Ystad Ddiwydiannol Wrecsam