Canolfan
Ynni Wrecsam

Mae cynigion Canolfan Ynni Wrecsam ar gyfer gorsaf bŵer tyrbin nwy cylch cyfun newydd 299MWe (CCGT).

Nwy: dibynadwy, hyblyg, sefydlog

Mae gorsafoedd pŵer CCGT yn defnyddio nwy i gynhyrchu trydan a maent yn elfen hanfodol o gymysgedd ynni'r DU nawr ac yn y dyfodol a chefnogir eu datblygu gan Bolisi'r Llywodraeth.

Yn lanach na phŵer glo ac yn fwy hyblyg na phŵer gwynt neu haul, mae gorsafoedd pŵer nwy yn darparu cyflenwad dibynadwy o drydan sy'n ategu cynhyrchiad adnewyddadwy ysbeidiol (megis generaduron haul a gwynt) trwy adweithio i'r galw fel bo angen.

Cynhyrchir trydan i ateb y galw. Wrth i'r galw gynyddu a gostwng yn ystod y dydd â’r nos, rhaid i eneraduron ymateb, neu bydd y posibilrwydd o leihau neu dorri'r cyflenwad trydan yn cynyddu. Mae’r Deyrnas Unedig yn datblygu ffynonellau mwy adnewyddadwy o bŵer i’w hychwanegu at ei chymysgedd ynni. Fodd bynnag, gall generaduron ynni’r gwynt ac ynni solar ddarparu cyflenwad ysbeidiol o drydan yn unig, sy’n golygu fod nwy yn para i fod â chyfraniad pwysig at sicrhau fod cyflenwad cyson o drydan ar gael.

Yr angen cenedlaethol brys – colli capasiti cynhyrchu

Ar draws y DU, mae pwerdai glo ac olew confensiynol yn cael eu cau i gydymffurfio â Chyfarwyddeb yr Undeb Ewropeaidd ar Weithfeydd Hylosgi Mawr. Bydd pwerdai nad ydynt yn cydymffurfio â gofynion y gyfarwyddeb hon yn gorfod cau erbyn 2016.

Mae saith atomfa bresennol hefyd yn cyrraedd diwedd eu hoes ddefnyddiol, a chânt eu dadgomisiynu dros y ddegawd nesaf.

Mae hyn yn cynrychioli colled o tua 22 GW (gigawat) o drydan a gynhyrchir, neu dros un rhan o dair o alw brig y DU am drydan.

Ar yr un pryd, mae’r galw am bŵer yn parhau i gynyddu. Wrth inni adael y dirwasgiad, mae’r boblogaeth yn dal i gynyddu a defnyddir trydan at nifer cynyddol o ddibenion, megis ceir trydanol a thrydanu’r rhwydwaith rheilffyrdd.

Mae'r cyfuniad hwn o alw cynyddol a cholli ffynonellau hirsefydlog o gynhyrchiant yn golygu ei fod yn hanfodol bod ffynonellau newydd o drydan yn cael eu creu ac y darperir amdanynt.

Ers inni gyflwyno ein cynlluniau i'r gymuned, cadarnhawyd y bydd y pwerdai canlynol yn cau neu maent eisoes wedi’u cau:

 • Pwerdy Didcot A - pwerdy glo a nwy 2,000MW a gaewyd ym Mawrth 2013
 • Pwerdy Cockenzie - pwerdy olew 1,200MW a gaewyd ym Mawrth 2013
 • Pwerdy Fawley - pwerdy olew 1,000MW a gaewyd yn Ebrill 2013
 • Pwerdy Tilbury - pwerdy glo 750MW a gaewyd yn Hydref 2013
 • Pwerdy Eggborough - pwerdy glo 2,000MW y rhagwelir y bydd yn cau mor fuan â Medi 2014
 • Pwerdy Littlebrook - a 1,245MW oil fired power station that will now be closed in March 2015 instead of December 2015

Cyfadeilad Pwerdy Canolfan Ynni Wrecsam

Mae Cyfadeilad Gorsaf Bŵer Canolfan Ynni Wrecsam yn cynnwys nifer o adeiladau ac elfennau seilwaith integrol. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Hyd at ddwy neuadd dyrbin - i gartrefu'r tyrbinau nwy a fydd yn cynhyrchu trydan
 • Hyd at ddau eneradur ager adfer gwres – i droi gwres dros ben a gynhyrchir gan y nwyon gwacáu yn ager
 • Neuadd tyrbin ager – bydd yn cartrefu’r tyrbin ager a fydd yn cynhyrchu trydan ychwanegol
 • Cyddwysydd aer-oeredig - i droi’r ager a gynhyrchir gan WEC yn ddŵr unwaith yn rhagor
 • Hyd at ddau gorn simnai – i wasgaru allyriadau o’r tyrbinau nwy
 • Gwaith dihalwyno – i drin y dŵr a ddefnyddir yn y broses cynhyrchu trydan
 • Uned gwres a phŵer cyfun - bydd yn caniatáu i wres ychwanegol o’r pwerdy gael ei gyflenwi i fusnesau cyfagos ar yr ystâd ddiwydiannol, yn dibynnu ar y galw
 • Switsiard a thrawsnewidwyr trydanol i alluogi Canolfan Ynni Wrecsam i gysylltu â'r rhwydwaith dosbarthu trydanol lleol

Rydym wedi ystyried golwg Canolfan Ynni Wrecsam yn ofalus ac wedi cynhyrchu darluniau dangosol yn seiliedig ar gynlluniau manwl presennol. Fel rhan o’n hymgynghoriad statudol, byddem yn croesawu eich sylwadau ynghylch y darluniau hyn.

Mae Cyfadeilad Gorsaf Bŵer Canolfan Ynni Wrecsam yn orsaf bŵer ar y tir â chapasiti cynhyrchu o dros 50MWe sy'n ei gymhwyso fel Prosiect Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol (NSIP). Mae NSIPs angen caniatâd cynllunio sy'n hysbys fel Gorchymyn Caniatâd Datblygu (DCO) a roddir gan yr Ysgrifennydd Gwladol perthnasol. Byddwn yn gwneud cais am DCO ar gyfer y Cyfadeilad Gorsaf Bŵer i'r Ysgrifennydd Gwladol dros Ynni a Newid Hinsawdd.

I weithredu, mae Canolfan Ynni Wrecsam angen cysylltiad nwy a chysylltiad trydan fel ei gilydd.
Y broses - cliciwch i chwyddo

Golygfa isomedrig y Ganolfan Ynni Wrecsam arfaethedig - cliciwch i chwyddo